Okrugli stol “Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)”

19. okrugli stol u organizaciji Komisije za knjižnične usluge za osobe s invaliditetom i osobe
s posebnim potrebama i Komisije za narodne knjižnice Hrvatskoga knjižničarskog društva
održan je 22. rujna 2023. godine u malome predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u
Zagrebu pod nazivom Knjižnične usluge za osobe s teškoćama čitanja koje imaju poremećaj
pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD). Na skupu se govorilo o teškoćama čitanja osoba s
poremećajem pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD), uslugama koje knjižnice nude za
navedenu skupinu i načinima na kojima im knjižnice mogu pomoći te su predstavljeni
primjeri dobre prakse iz zemlje i inozemstva. Šezdesetak sudionika je dobilo uvid u to koliko
je naše društvo informirano, senzibilizirano i educirano o osobama s navedenom teškoćom.
Usvojili su i znanja koja će moći primijeniti u svom svakodnevnome radu kroz senzibilizaciju
zajednice za potrebe osoba s poremećajem pozornosti te promicanje i zagovaranje njihovih
prava i potreba. Više informacija o samom skupu i program izlaganja dostupno je ovdje:
https://www.nsk.hr/19-okrugli-stol-za-knjiznicne-usluge-za-osobe-s-invaliditetom-i-osobe-s-
posebnim-potrebama/

Suorganizatori su ovogodišnjega Okrugloga stola, uz Hrvatsko knjižničarsko društvo, bili
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Knjižnice grada Zagreba, Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Filozofski fakultet u Osijeku.

S obzirom da je Filozofski fakultet u Osijeku suorganizator, studentice s Odsjeka za
informacijske znanosti Lucija Grgić i Klara Krnjaković pomagale su pri pripremi i
organizaciji skupa (priprema materijala komunikacija sa sudionicima itd.) te su stekle vrijedna
znanja o ovoj korisničkoj skupini u knjižnicama ali i nove korisne vještine i vrijedna
poznanstva.
Tekst napisala: Klara Krnjaković, studentica